Amasya İtimat

Taşova İlçe Devlet Hastanesi YÖNETİCİLİĞİNDEN İLAN

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Amasya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Taşova İlçe Devlet Hastanesi
YÖNETİCİLİĞİNDEN İLAN

Bulunduğu Yer Cinsi ve Niteliği Miktarı Yıllık Tahmini Bedeli (2017 yılı İçin) Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
Taşova İlçe Devlet Hastanesi Kantin-çay ocağı işletmesi 19 m2 13.548,86 tl 407,00 tl 17.12.2018 tarihi (Pazartesi günü) 10:00

 

 • Yukarıda özellikleri ve mülkiyeti Taşova İlçe Devlet Hastanesi’ne ait olan kantin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre ihale edilecektir. İhale toplantı salonu Hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürü Odasında yapılacaktır. Hastanemiz Açık Adresi: Sanayi Mah. Hastane Cd. No:46 Taşova/AMASYA’dır.
 • İhaleye iştirak edebilmek için;

(Gerçek Kişilerin Zarf da sunması gerekli evrakları )

 1. Kimlik fotokopisi
 2. 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline kayıtlı olmak ve buna dair belgeyi ibraz etmek.
 3. Geçici teminatın hastanemizin halk bankası TR14 0001 2009 3000 0005 0000 63 numaralı hesaba yatırmış olmaları, kanıtlayıcı dekontun teklif zarfında bulunması,
 4. İstekli adına vekaleten iştirak ediyor iste istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri,

Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluşların ihalenin yapıldığı yıl içinden alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir  Ticari Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıda  (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri  gerekir.

 (Tüzel Kişilerin Zarf da sunması gerekli evrakları )

 1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve belgelendirmeleri (Nüfus müdürlüklerinden)
 2. Tebligat adresi göstermeleri (Türkiye’den)
 3. Geçici teminatın hastanemizin halk bankası TR14 0001 2009 3000 0005 0000 63 numaralı hesaba yatırmış olmaları, kanıtlayıcı dekontun teklif zarfında bulunması,
 4. Özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluşların ihalenin yapıldığı yıl içinden alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir Ticari Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişiliklerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri

 

 • İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermek zorundadır.
 • İhale ile ilgili şartname Taşova ilçe Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak için 20 tl ihale doküman bedeli hastanemiz veznesine yatırılmalıdır.
 • Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Yorum Ekle