AMASYA İLİ TAŞOVA İLÇESİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

Sıra

No

Taşınmaz NoMah/KöyüAda NoParsel

No

Yüzölçümü (m2)Hazine

Hissesi

CinsiKiralama AmacıKiralama süresiTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı

(TL)%10

İmar Durumuİhale Tarihiİhale Saati
105070103386

 

Doğu Mahallesi113161.953,23TamTarlaSertifikalı

Fide Üretimi

5 (beş) yıl3.810,001.143,00İmarlı24/07/201910:00

 

1 ) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların, 2886 sayılı Deflet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte  Taşova  Milli Emlak Şefliği’ nde toplanacak komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2 ) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1. Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh),
  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3 ) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

4 ) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar

Satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5 ) İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6 ) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz mallar için adlarına düzenlenen sertifikaları karşılığında, taşınmaz mal satış ihalesine katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte Sertifikalarını ekinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

7 ) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Taşova Milli Emlak Şefliği’ nde ücretsiz görülebilir.

8 ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 ) Kiraya verilecek taşınmaz mal www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

NOT: İlan başlığı 18 punto, ilan metni 10 punto (teknik imkânlara sahip olup, küçük harfle kullanılmakta olanlar 8 punto) kullanılacaktır. Dizimde Hazinenin menfaati göz önünde bulundurulacak olup, yanlış ilandan basımevi sorumludur

İLAN OLUNUR

Yorum Ekle