Amasya İtimat

İLAN TAŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Belediyemize ait Otogar içerisinde bulunan 19 (ondokuz) adet iş yeri, bu şartnamede belirlenen şartlar dâhilinde, 5 (beş) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (c) fıkrasına göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

2.İş yerlerinin yıllık muhammen kira bedelleri,geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki gibidir :

İŞ YERLERİ                                                                            YILLIK MUHAMMEN     GEÇİCİ TEMİNAT                                                                   İHALE

KİRA BEDELİ                MİKTARI                     SAATİ

 1. 1/1 No’lu Çay Ocağı (50 m²)      3.600,00 TL                          540,00 TL                                                                                          09:30
 2. 1/2 Büfe (38 m²)      4.800,00 TL                          720,00 TL                                           09:45
 3. 1/3 No’lu İş Yeri (15 m²)      4.800,00 TL                          720,00 TL                                           10:00
 4. 1/4 No’lu Berber Dükkânı (15 m²)     3.600,00 TL                          540,00 TL                                           10:15
 5. 1/6 No’lu İş Yeri (22 m²)      3.600,00 TL                          540,00 TL                                           10:30
 6. 1/7 No’lu Bilet Satış Ünitesi (10 m²)                   7.800,00 TL                      1.170,00 TL                                            10:45
 7. 1/8 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²)                 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            11:00
 8. 1/9 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²)                 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            11:15
 9. 1/10 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²)     7.200,00 TL                       1.080,00 TL                                           11:30
 10. 1/11 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            13:45
 11. 1/12 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            14:00
 12. 1/13 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            14:15
 13. 1/14 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            14:30
 14. 1/15 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            14:45
 15. 1/16 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            15:00
 16. 1/17 No’lu Bilet Satış Ünitesi (20 m²) 7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            15:15
 17. 1/18 No’lu Bilet Satış Ünitesi (8 m²)     7.200,00 TL                      1.080,00 TL                                            15:30
 18. 1/19 No’lu Emanet Deposu (25 m²)     1.200,00 TL                          180,00 TL                                           15:45
 19. Otogar Tuvaleti 1.200,00 TL                          180,00 TL                                           16:00
 20. İhale 11/06/2019 tarihinde Salı günü yukarıda belirtilen saatlerde Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
 21. İstekliler, Geçici Teminatlarını ve ihaleye girebilmek için İdaremizce istenilen diğer belgelerini en geç 10/06/2019 tarihi Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra İhale Dokümanı teslim alınmayacaktır.)
 22. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği gibi, 200 (ikiyüz) TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 23. İsteklilerin birden fazla taşınmaz ihalesine katılımı olması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ihale dosyası satın alması ve geçici teminat yatırması gerekmektedir.
 24. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;
 25. T.C. Kimlik Numaraları Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Gerçek Kişiler İçin),
 26. İhale dokümanı satın almış olduğuna dair makbuz,
 27. Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
 28. Belediyemize borcu olmadığına dair, borcu yoktur belgesi,
 29. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek Kişiler İçin)
 30. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret,Sanayi ve/veya Esnaf Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 31. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 32. Bilet Satış Ünitesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış olan (B1) , (D1) , (F1) , (F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olmaları ve bu belgelerini ihale komisyonuna sunmaları şarttır.
 33. İhaleye vekâleten katılacak olanlar için, noter tasdikli vekâletname ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yorum Ekle