Amasya İtimat

2018 YILI İÇİN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINMASI TAŞOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı için Akaryakıt Ürünleri satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/602680

 

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Atatürk 31 05800 TAŞOVA/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3583121038 – 3583121513
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) , 9000 Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ihale konusu akaryakıt ürünleri, Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçlara, yüklenici firmanın akaryakıt istasyonunda, peyderpey olarak ve fiş karşılığında teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu akaryakıt ürünleri, 2018 yılı sonuna kadar, araçlarımıza akaryakıt ihtiyacı hasıl olduğunda, yüklenicinin istasyonundan peyderpey ve fiş karşılığında teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah.Atatürk Bul. No; 31
b) Tarihi ve saati : 01.12.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

– İstekli, İş Yeri Açma ve Çalışma Belgesi (İş Yeri Açma Ruhsatı)’ni,
– Bağlı bulunduğu vergi dairesine ait vergi kayıt belgesini,
– Ticaret odası ve esnaf sanatkar odasına kayıtlı olduğu belgeleri,
– TSE Belgelerini,
– Satışı yapılacak olan akaryakıt ürünlerinin analiz belgelerini, sunmak mecburiyetindedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Satışı yapılacak olan akaryakıt ürünlerinin analiz belgelerini ve TSE Belgelerini, sunmak mecburiyetindedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yorum Ekle