TAŞOVA YEG DERNEĞİ’ne MÜDÜR ve UZMAN ALINACAK…

Taşova Yerel Eylem Grubu YEG Derneği IPARD Leader Yaklaşımı kapsamında Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması başvuru dosyasını, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu TKDK Amasya İl Koordinatörlüğüne 20 Aralık 2019 günü teslim etmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu ile Avrupa Birliğince organize edilen projeye sunulan Yerel Kalkınma Stratejisi değerlendirmeleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü  sonuçlanmış olup, Taşova Yerel Eylem Grubu YEG Derneğinin hazırladığı Yerel Kalkınma Stratejisi YKS kabul edilmişti.

Dernekten 3 yıllığına çalıştırılmak üzere personel alımı ile ilgili şartlar yayınlandı.

”Taşova Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1(Bir) Müdür ve 1(Bir)Uzman alacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar;

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

Müdür Pozisyonu İçin;

İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

Uygunluk Kriterleri

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)

En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

Sıralama Kriterleri :

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında;

a-Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Katılım Belgesi)

b-Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c-Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)

d-Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

e-Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Uzman Pozisyonu İçin;

İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

Uygunluk Kriterleri:

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)

En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

Sıralama Kriterleri :

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında;

a-Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

b-Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c-Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması

d-Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

e-Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

Başvuru Süreci :

Başvuruların en geç 21 Temmuz 2020 saat 17.00’e kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.”

İş Başvuru formu, Taşova Yerel Eylem Gurubu Web sayfasından indirilmek sureti ile temin edilecek.

Yorum Ekle