Amasya İtimat

TAŞOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Amasya İli, Taşova İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 6 adet taşınmaz malın satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-) İhale, Yemişen Mahallesi, Hükümet Caddesindeki Hükümet Konağı Malmüdürlüğünde (Malmüdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
– Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri sinesi/ teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Dvlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
-Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),
-Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi
-Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
4-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Hükümet Caddesindeki, Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin
5-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) İadeli taahlıütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-) Araç ihalelerine girenler, satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. Araçlar alıcısına mevcut durumu ile teslim edilecektir. Araç satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. bedeller alıcıya aittir.
😎 İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr / www.amasyadefterdarligi.gov.tr internet adresinden de görülebilir

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.