TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

 

 

  


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2012/64) 04 Eylül 2012 gün ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


 


Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.


 


Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


 


1. Kkydp- Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları


Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;


a)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,


b)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,


c)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,


ç)Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,


d)Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,


e)Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği verilmez.


 


2. Yatırım Süresi


Yatırım projeleri,  01/12/2013 tarihine kadar tamamlanmalıdır.


 


3. Yatırım Tutarı Ve Destekleme Oranları


(a) Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.


(b) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.  Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.


 


4. Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler


Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler;


Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.


Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; a-) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, b-) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.


5. Başvuru Yeri Ve Zamanı


04 Eylül 2012 Salı gününden itibaren altmış (60) gün içerisinde projenin gerçekleştirileceği ildeki İl Müdürlüklerine yaparlar.        Son başvuru tarihi;  02 Kasım 2012


 


6. Programın Uygulanmasına İlişkin Yayınlar


Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler www.tarimreformu.gov.tr internet adresinde yayımlanır.


Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

Yorum Ekle