Bu köyden tarih fışkırıyor, Roma Döneminden Kalan Gözetleme Kulesi Birinci Derece SİT alanı olarak tescillendi

İlçemizde tarihi eser yönünden Uluköy köyünden sonra en fazla tarihi eserin bulunduğu Yukarı Baraklı köyünde Roma dönemine ait Gözetleme Kulesi, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derce Arkeolojik SİT Alanı olarak tecil edildi.
Üzümü ve Kirazı ile meşhur Yukarı Baraklı köyü, İpek Yolu güzergahında olup, Baraklı Kalesi, Alaca Kilise, Bizans dönemine ait zindan gibi pek çok tarihi varlıklarımızı barındıran ve ilk bahar mevsiminde eşsiz güzellikteki bir köyümüz.
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.06.2017 tarih ve 4547 sayılı kararı aynen şöyle:
T.C.
KÜL TÜR VE TURİZM BAKANLIGI
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No
21.06.2017-187
21.06.2017-4547
Toplantı Yeri
SAMSUN
Amasya İli, Taşova İlçesi, Özbaraklı Köyü sınırları içinde orman arazisinde tespit edilen
Roma Dönemi Gözetleme Kulesi’ nin tesciline ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 2905 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 957 sayılı kurum görüşü
sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 04.05.2017
tarih ve 134844 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih
ve 345245 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 2953
sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve
416948 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının
hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 275 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Taşova İlçesi, Özbaraklı Köyü sınırları içinde orman arazisinde tespit edilen
Roma Dönemi Gözetlerne Kulesi’nin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı
anlaşıldığından, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1 000 ölçekli
haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin
uygun olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar
koruma – kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile
birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna, karar verildi.
BAŞKAN
İbrahim Hakkı ÖZEL
İMZA
ÜYE
MuratASLAN
BULUNMADı
ÜYE
Ahmet ERTEKİN
İMZA
TEM.ÜYE
Arife İNAT KURT
Amasya Valilik T em.
İMZA
ÜYE
UfukHOŞ
İMZi\~
BAŞKAN YARDIMCISI
Doç.Dr. Cenap SANCAR
İMZA
ÜYE
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
İMZA
ÜYE
Mustafa KURTULUŞ
İMZA
TEM.ÜYE
Celal ÖZDEMİR
Amasya Müze Müd.Tem.

İMZA

Yorum Ekle