KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında, Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin (2011/10) tebliğ ve Tarıma Dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki (2011/9) tebliğ resmi gazetede yayınlanmıştır.
     Bu desteklerin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için makine ve ekipman alımlarına ilişkin yatırımları desteklemektedir. 
Makine ve Ekipman Desteklemesi kapsamında;

 Anıza direkt ekim makinesi,  Arıcılık makine ve ekipmanı,  Balya makinesi,  Basınçlı sulama sistemi kurulması, Canlı balık nakil tankı, Çayır biçme makinesi, Çeltik fide dikim makinesi, El traktörü, File sistemi kurulması, Biçer bağlar, Hububat harman makinesi, Lazerli tesviye aleti, Hasat tablası, Mibzer,  Motorlu tırpan, Pamuk toplama makinesi, Pancar söküm makinesi, Patates söküm makinesi, Pülverizatör, Rüzgar makinesi,  Sap parçalama makinesi, Sap toplamalı saman makinesi, Silaj makinesi, Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, Gübre dağıtma makinesi, Taş toplama makinesi, Diskli tırmık, Yem hazırlama makinesi, Zeytin hasat makinesi, Koyun kırkma makinesi, Tambur filtre, Su ürünlerinde buzlama makinesi, Balıkçı gemilerinde soğuk depo, Su ürünleri için kuluçka dolabı  Makine ve Ekipmanlara %50 hibe uygulanacaktır. 
           Tar
ıma Dayalı yatırımların desteklenmesi kapsamında Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri ve Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Köylere hizmet götürme birlikleri ve sulama kooperatiflerince hazırlanan toplu basınçlı sulama sistemleri projelerinde hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilecektir.
          
Bilgi için İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.


 

Yorum Ekle