KAYMAKAMLIK VAKFINA ELEMAN ALINACAK

Taşova Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere  bir adet eleman alınacak.

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet “ Muhasebeci  ”unvanlı personel istihdam edilecektir.

 1. MUHASEBECİ ( 1 kişi )

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 • Muhasebe Görevlisinde, Örgün Eğitim veren 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat ve Ekonometri )
 • İşe alım sürecinde geçerli olan son iki Kamu Personeli Seçme sınavlarından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Aşağıda belirtmiş olduğumuz özel şartlar tercih sebebidir.

 • Bilgisayar Programlarını kullanabilmek ( Excell, Word, Powerpoint)
 • Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut, akıl hastalığı,  her türlü iklim koşulunda ve her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
 • Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) aydır TAŞOVA ilçesinde ikamet ediyor olmak ve işe alım sonrası ilçede ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

B – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

      Başvurular  “ 11/12/2019 ile 20/12/2019 ”  tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.

 “https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm”“  https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Bilgilendirme.aspx                   

      Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.

      Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

       Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini 23 / 12 / 2019 – 25 / 12 / 2019 tarihleri arasında Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına elden teslim edecek olupposta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       Online olarak ön başvuruda bulunduğu halde gerekli belgeleri süresi içinde Vakıflara teslim etmeyen adayların ön başvuruları mülakat listesinde değerlendirmeye alınmaz.

      Yukarıda belirtilen tarihten sonra şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle yukarıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim alınan başvuru dikkate alınmayacaktır.

      D – BAŞVURU SIRASINDAN İSTENEN BELGELER ( MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR )

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İş başvuru dilekçesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
 • KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Diploma fotokopisi
 • Adli sicil belgesi
 • Erkek adaylarda Askerlik ilişkisinin olmadığına dair belge
 • Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
 • Daha önce çalışmış ise, çalıştığına dair referans mektubu
 • Başvuruda sahibinin kendi el yazısı veya bilgisayar ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)
 • Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. ( sözleşme imzalama aşamasında istenecektir.)

C – MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

            Muhasebe görevlisi olarak alınacak 1 personel için, başvuran adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata çağırılacaktır.

                        Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 26 / 12 / 2019 tarihinden itibaren Taşova Kaymakamlığı’nın http://www.tasova.gov.tr/ resmi web sitesinde, Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hükümet Konağı adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan mülakata girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirecekleri cep veya sabit telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            Mülakat, 27 / 12 / 2019  Cuma  günü saat 14 : 00’da Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

            Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

                Mülakat sonucu Mütevelli Heyetince uygun görülen kişi, Genel Müdürlük tarafından da onaylandıktan itibaren 2 ( iki ) ayı deneme süresi olmak üzere ve 2. ayın bitiminde uygun görüldüğü takdirde süresiz sözleşme taraflarca imzalanacaktır.

                 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta, sözleşme imzalamamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı – Taşova / AMASYA

Tel  : 0 358 312 00 82 – 0 358 312 02 70

Fax : 0 358 312 10 40     // 312 26 27

Yorum Ekle