Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere kamu ihale hukuku alanında danışmanlık yapan AHT Hukuk’tan kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama yaptırımı konusunda açıklama yapıldı. Şirketlerin ilgili yaptırımlar konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıklarını belirten AHT Hukuk çeşitli durumlarda idarelerin kanunu yanlış yorumlamalarından kaynaklı haksız yasaklama kararları da verilebildiğini belirtti.

Uyarıların ardından konuyla ilgili hukuki düzenlemeleri de hatırlatan AHT Hukuk şunları kaydetti;

Kamu İhale Kanununda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilenler, fiil ve davranışın özelliğine göre bir ile yıl arasında; mücbir sebep halleri dışında üzerine ihale yapıldığı halde sözleşme imzalamayanlar hakkında altı aydan bir yıla kadar istisna kapsamındaki ihaleler dahil bütün kamu kurumlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Yasaklama kararı;

İhaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık,

Herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri,

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yukarıda belirtilen düzenlemelere göre yasaklama kararı verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir ve bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir. Yasaklama kararı Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kırkbeş günlük süre, yasaklama kararıyla ilgili yazının karar alma merciine ulaştığı tarihte başlayacaktır.

https://www.ahtlegal.com

Yorum Ekle