Amasya İtimat

GÖLET SULAMA İŞİ YAPILACAKTIR

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Taşova Çakırsu Sulama Göleti ve Basınçlı Sulama Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                         : 2017/333523

1-İdarenin

  1. a) Adresi : İhsaoiye Mahallesi  Zübeyde  Hanım  Caddesi ’37  05100 Merkez

AMASYA MERKEZ/AMASYA

b)Telefon ve faks numarası                : 3582100050 – 3582100054

c)Elektronik Posta Adresi                  : sulama05@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhaIe konusu yapım işinin

  1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Ad. Sulama Göleti ve 1 Ad. Basınçlı Sulama Tesisi Ayrıntılı bilgiye

EKAP’îa yer alan ihale dokümanı içinde bolunan idari şartnameden

ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer                                            : AMASYA TAŞOVA ÇAKIRSU KÖYÜ

c)İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin    imzalandığı    tarihten    itibaren 5 gün    içinde yer

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 455 (dört yüz elli beş) takvim gönüdür.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                             : Amasya İl Özel idaresi İhale Salonu

b)Tarihi ve saati                                             : 02.08.2017 -10:00

  1. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1, İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapını İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan ki IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Ziraat mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; İhale Dökümanı kapsamında verilen Teklif Değerlendirme Şartnamesinde detaylı açıklaması yapılan aşağıdaki formül kullanılarak tespit edilecektir. TP (Toplam puan), teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP

Yukarıdaki Formüle göre en avantajlı teklifi veren istekli ile teklif mektubunda belirtildiği tutar üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yorum Ekle