Amasya İtimat

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TAŞOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı İçin Akaryakıt Ürünleri Satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/575950

 

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:27 05800 TAŞOVA/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3583121006 – 3583121406
c) Elektronik Posta Adresi : tasovafenisleri@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 130.000 Litre Motorin, 500 Litre AdBlue
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu akaryakıt ürünleri, yüklenici firmanın akaryakıt istasyonundan, belediyemiz araç ve iş makinelerine peyderpey olarak alınacaktır.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yüklenici akaryakıt teslimini, idaremizce akaryakıt alındıkça kesilen fişler karşılığı peyderpey olarak gerçekleştirecektir. AdBlue teslimini ise sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içerisinde ; idaremizce ihtiyaç hasıl oldukça, 18 lt.lik bidonlarla yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 27 Taşova/Amasya
b) Tarihi ve saati : 05.12.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli, EPDK tarafından bulundurulması zorunlu olan Ulusal Marker Belgesini,
2-İstekli, İş Yeri Açma ve Çalışma Belgesi (İş Yeri Açma Ruhsatı)’ni,
3-Bağlı bulunduğu vergi dairesine ait vergi kayıt belgesini,
4-Ticaret odası ve esnaf sanatkar odasına kayıtlı olduğu belgeleri,
5-TSE Belgelerini,
6-Satışı yapılacak olan akaryakıt ürünlerinin analiz belgelerini, sunmak mecburiyetindedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Satın alınacak akaryakıt ürünleri (Motorin,Kurşunsuz Benzin,AdBlue) TSE standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca satın alınacak olan akaryakıt ürünleri Tüpraş Rafinerisince belirlenen ve Teknik Şartnamede tablolar halinde gösterilen teknik özelliklere uygun olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde, tek bir sözleşmeye ait yapılan, akaryakıt ürünleri alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Taşova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Yorum Ekle