Amasya İtimat

İ L A N TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI / MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA Taşınmaz No BULUNDUĞU KÖY/MAHALLE Ada Parsel Yüzölçümü  m2 Hazine His. Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale Saati
1 05070103364 TAŞOVA  / ULUKÖY 101 49 19.803,60 TAM TARLA imarsız 59.410,80 11.882,16 28.11.2018 10:00
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA İLİ İLÇESİ KÖY/MAHALLE ADA PARSEL VASFI YÜZÖLÇÜMÜ (m2) İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) İRTİFAK HAKKI SÜRESİ İMAR DURUMU YAPILMASI MUHTEMEL YATIRIMLAR İÇİN İRTİFAK HAKKI AMAÇLARI GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İLK YIL İÇİN TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AMASYA TAŞOVA ÇAMBÜKÜ 189 TARLA 20.000,00 TAMAMI 30 YIL İMARSIZ ORGANİZE HAYVANCILIK 256,50 855,00 28.11.2018 11:00
1-Taşova İlçesinde bulunan ve yukarıda tablo halinde özellikleri belirtilen 1adet taşınmazın  2886/45 e göre satışı ve 1 adet Hazine taşınmazları üzerinden Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin hükümleri uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 inci maddesinin (g) bendİ uyarınca pazarlık usulü ile 30 (otuz) yıl süre ile organize hayvancılık amaçlı irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
2-) İhaleler, Taşova Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon vasıtasıyla, irtifak hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü, taşınmazlar  ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
–  Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının ilgili şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), – Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, –    Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi, –   Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),
–  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,   –   Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
4-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde  Taşova Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
5-) İhale komisyonu ihaleyi neden göstermeksizin yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-) Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelleri Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL’yi ve Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL ‘yi geçmesi durumunda  % 25 peşin ödenmek ve kalan kısma kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3’er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir.
😎 İrtifak Hakkı Tesisine ilişkin:
– Yukarıda detayları belirtilen taşınmaz üzerinde sabit ve kalıcı tesisler yapılmak üzere imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak, organize hayvancılık, tesislerin biri veya birkaçının yapılması amacıyla  30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı verilecektir.
– İhale sonucunun söz konusu taşınmaz üzerinde organize hayvancılık ve/veya organize tarım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi lehine sonuçlanması halinde ön izin döneminde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.
– İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, ilgilisine 30 yıllık irtifak hakkı süresi dışında mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bedeli karşılığında uzatılabilir.
İlan Metninde belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği dikkate alınarak işlem yapılır.
14-) İhaleler   https://amasya.csb.gov.tr/      ve       https://www.milliemlak.gov.tr/    internet adresinden görülebilir.     İLAN OLUNUR

Yorum Ekle