YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT…

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK Amasya İl Koordinatörlüğünce, Amasya’da kurulan Yerel Eylem Grup temsilcilerine yönelik 21 Mayıs 2019 Salı günü bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TKDK İl Koordinatörü Cengiz Dikici başkanlığında saat 14.00’de Göynücek ve Taşova Yerel Eylem Gurubu Derneği temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, 6. çağrı ilanı kapsamında çıkılan Çiftlik Faaliyetleri ve İş Geliştirme sektörü ile ilgili sunum  gerçekleştirildi.

Toplantıya; ilçemizden Taşova Yerel Eylem Gurubu Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Günaydın, Denetleme Kurulu Başkanı Avukat H. Şensoy Özdemir katıldılar.

YEG gruplarının ilçelerdeki önemine değinilen toplantıda, 6. çağrıda yapılacak tanıtım faaliyetlerinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  ile eşgüdümlü çalışmanın daha fazla yatırımcıya ulaşılmasında faydalı olacağına vurgu yapıldı.

1. 302 tedbirinde IPARD sıralama kriterlerinden 30 puanın altında puan alan başvurular uygun kabul
edilmeyecektir.
2. Sıralama kriterleri için Kurumumuzca yapılacak kontrollerde, başvurunun sunulduğu tarih esas
alınacaktır. Başvuru sahibi tarafından beyan edilen bilgi, belge ve veri tabanı kontrollerine göre
puanlama yapılacaktır. Başvuru sahibi, başvuru paketinde ilgili belgeleri sunmamış ise, eksik evrak
sürecinde bu belgeler talep edilebilir. Bu durumda, kişinin başvuru tarihi itibari ile ilgili kriteri sağlayıp
sağlamadığı kontrol edilecektir. Başvurunun Kuruma sunulma tarihinden sonra kriter sağlanıyor ise
puan verilmeyecektir.
3. Başvuru aşamasında sağlanamayan sıralama kriterlerinin başvuru tarihinden sonra yapılan
değişiklikler ile sağlanması mümkün değildir. Başvuru tarihinden sonra sıralama kriterlerini olumsuz
olarak etkileyecek şekilde yapılan değişiklikler dikkate alınacak, olumlu yönde etkileyecek şekilde
yapılan değişiklikler ise dikkate alınmayacaktır. (Örneğin, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi
olarak başvuru formunda belirtilen 40 yaş üzerindeki kişinin yerine başvuru tarihinden sonra 40 yaşın
altında bir kişi tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi olarak atanır ise bu değişiklik nedeni ile sıralama
kriterinden puan verilmeyecektir.)
4. Yararlanıcı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında kendisine puan sağlamış olan IPARD sıralama
kriterlerini, sözleşme dönemi boyunca devam ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu sıralama kriterlerine
göre yararlanıcının durumunda sonradan herhangi bir değişiklik olduğunda, TKDK puanı yeniden
değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucu puanın, yararlanıcıyı ilgili çağrıda TKDK tarafından
desteklenecek projeler listesinin dışında bırakacak ölçüde düşmesi halinde, TKDK sözleşmeyi
feshedecektir.
5. Başvurunun tüzel kişilik olarak sunulması durumunda kontroller temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler
üzerinden yapılacaktır. Birden fazla kişinin münferit olarak tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
olduğu durumlarda yapılması gereken tüm kontroller başvuru formunda belirtilen yetkili kişi/kişiler
üzerinden yapılacaktır. Şayet, temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler müştereken yetkili ise;
bu durumda bütün yetkililer başvuru formunda belirtilecek ve kontroller müşterek imzaya yetkili
kişiler üzerinden yapılacaktır. IPARD Sıralama Kriterlerinden puan alabilmek için tüm yetkililerin ilgili
kriteri sağlaması gerekecektir.
6. ÇAĞRI
IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
302 TEDBİRİ SIRALAMA KRİTERLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve
ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa;
Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama
yetkili kişi üzerinden 40 yaş kontrolü yapılır.
Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin kontrolünde, birden fazla kişinin münferit olarak
tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu durumlarda yapılması gereken tüm kontroller başvuru
formunda belirtilen bu kişi üzerinden yapılacaktır.
Şayet, temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler müştereken yetkili ise; kontroller müşterek
imzaya yetkili kişiler üzerinden yapılacaktır. Bu durumda müşterek imzaya yetkili olan kişilerin
bilgilerinin başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir.
2. Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise;
Birden fazla yatırım alanının söz konusu olduğu durumlarda; yatırım alanlarının dağlık alanda veya
orman köylerinde olup olmadığının kontrolü tüm yatırım alanları için yapılacaktır. Herhangi bir yatırım
alanının iki listeden birinde yer almaması durumunda puan verilmeyecektir.
İstisna olarak; Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörlerine
yönelik yatırımlar söz konusu olduğunda; yatırım yerinin ya da yatırımın bir uzantısı olarak kurulacak
restoran, tanıtım standı veya satış noktalarından herhangi birinin dağlık alan veya orman köyünde
olması yeterlidir.
3. Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa;
Gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan
kişi/kişilerin kadın olması kontrol edilecektir.
4. Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi
bulunuyorsa;
Kontroller gerçek kişi veya temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler üzerinden yapılacaktır.
Diploma: “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında hazırlanan
ve kurumumuz internet sitesinde “Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları”bölümünde yayımlanan
“Meslek Grupları Listesi” dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Sertifika: Sunulan sertifika Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olmalıdır. Başvuru yapılan yatırımın
konusu ile sunulan sertifikanın ilgili olması gerekir. Gerek duyulduğunda sertifikaya konu olan eğitim
modülü incelenerek karar verilecektir. Başvuru teslim tarihinden sonra alınmış sertifikalar kabul
edilmeyecektir.
3 yıl deneyim: İlgili uzmanlık alanında en az üç yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ve/veya belgeler
üzerinden kontroller gerçekleşecektir. Kontrollerde, başvurunun teslim tarihinden itibaren yatırımla
ilgili sektörde, en az üç yıllık deneyimin olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
Tarım Bağ-Kuru, Tarım Sigortası ve Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) sadece tarımsal faaliyetler
söz konusu olduğunda, Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi (AKS) ise sadece arıcılık ürünlerinin üretimi söz
konusu olduğunda kabul edilecektir.
AKS ve ÇKS Belgeleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Arıcılık Kayıt Sistemine yıllık kayıt yapılmaktadır.
Bu nedenle başvuru tarihi esas alındığında 2019 yılına ait belgeler üretim yılı tamamlanmadığı için
kabul edilmeyecektir.
5. Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisi’ne dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa
edilmişse;
Bu sıralama kriterinde IPARD Programında yer alan Yerel Kalkınma Stratejisi (LEADER) tedbirinden
bahsedilmektedir. Yerel Kalkınma Stratejisi uygulanmadığından bu kriter için bu çağrı döneminde
hiçbir başvuru sahibine puanlama yapılmayacaktır.
6. Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise;
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesinin olup olmadığına ilişkin sıralama
kriterine, başvuru sahibinin IPARD I ve II kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise puan
verilecektir. Sözleşme fesih durumu Kurumla sözleşme imzalanmış olarak değerlendirilecektir. Bu
kontrol yapılırken, tek ortaklı tüzel kişilik başvurusu ile tüzel kişiliğin tek ortağı tarafından gerçek kişi
olarak yapılan başvuru, aynı kişi tarafından yapılmış olarak değerlendirilecektir.
7. Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü ise;
Başvuru sahibi; birlik/ kooperatif / örgüt veya gerçek kişi ise bu sıralama kriterinden puan alacaktır.

Yorum Ekle