VAKİT YANAŞIYOR, YAPILANDIRMANIN SON GÜNÜ YAKLAŞTI…

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu
YAPILANDIRMA KAPSAMI
2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
 Sigorta primleri,
 Genel Sağlık Sigortası primleri,
 İşsizlik sigorta primleri,
 İdari para cezaları,
 İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan
alacaklar,
 İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş
fer’ileri,
 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan
doğan primler,
 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
yapılandırma kapsamındadır.
 Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-
ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile GÜNCELLENECEKTİR.
 Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si
silinecektir.
 Yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve
ilk taksiti en son 01.03.2021’e kadar ödemek gerekmektedir.
 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu
aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının
tahsilinden vazgeçilecektir.
 Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar
gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte
birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet
tarafından ödenecektir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILIR?
 İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM / SGM’’ye,
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla
herhangi bir SGİM / SGM’ye,
 Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla
dosyalarının olduğu yerdeki SGİM / SGM’ye,
 Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da
posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM’ye,
31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapılabilecektir.
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki
SGİM / SGM’ye 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.
 GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI
 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma
tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde
kaldırılacaktır.
 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur
yazısı alınabilecektir.
 Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.
 İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler
halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki
borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından
yararlanılacaktır.

 Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla
borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık
hizmetlerinden yararlanabilecektir.
İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;
 Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik
belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
 Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi
beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI
 Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde
ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma
bozulacaktır.
Ayrıca;
 Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik
ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.
 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar
yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME
Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;
 Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 01.03.2021
tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi
halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına
uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi
halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödemelerde;
 Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle
ödeme yapabileceklerdir.
 Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre
belirlenecektir.
 6 eşit taksit için (1,045),
 9 eşit taksit için (1,083),
 12 eşit taksit için (1,105),
 18 eşit taksit için (1,15).

Diğer Ödeme Avantajları;
 Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar
ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;
 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri
durdurularak, prim borçları silinecektir.
 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden
başlatılacaktır.

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları
1-Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girmektedir?
 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş;
o Sigorta primleri,
o Genel Sağlık Sigortası primleri,
o İşsizlik sigortası primleri,
o İdari para cezaları,
o İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
o Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
o Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası
halinde doğan alacaklar,
o İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
o 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
o Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz
ödenmemiş fer’ileri,
o 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki
sigortalılıklardan doğan primler,
yapılandırma kapsamındadır.
2-Yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?
 Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlamış olup,
yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir.

3-Başvurular nasıl ve nereye yapılır?
Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapılabileceği
gibi, şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine de yapılabilir.
 İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’’ye,
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları. e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir
SGİM/ SGM’ye,

 Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının
olduğu SGİM/SGM’ye,
 Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da
posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye, başvuru yapılabilecektir.
 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki
SGİM/SGM’ye 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.
 Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik
olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır.

4-Ödemelerde taksit imkanı var mı?
İkişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır.
Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız Kanundaki vade farkını ödenmek
suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini
tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.
Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre
belirlenecektir.
 6 eşit taksit için (1,045),
 9 eşit taksit için (1,083),
 12 eşit taksit için (1,105),
 18 eşit taksit için (1,15),
Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 2018 yılındaki
yapılandırma Kanununa (7143) başvurmuş ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan
taksit tutarlarını yapılandırabileceklerdir.

5-Peşin ödemenin nasıl bir avantajı olacak?
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90, iki taksitte ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının
yüzde 50’si silinecektir.

 Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Mart
2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mart 2021 tarihine kadar
peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının tamamının ve prim aslına
uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi
halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

6-Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

 İşverenler, yapılandırmaya ilişkin ödeme planlarını e-sigorta vasıtasıyla
ulaşabilecekleri, işveren sistemi üzerinden öğrenebilir, iş yeri dosyalarının bağlı
bulunduğu ünitelerden de ödeme planlarını temin edilebilirler.
 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçlarını; e-devlet
üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları
halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerinden
öğrenebilirler.
7-Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?

 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma
tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
 Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde
kaldırılacaktır.
 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
 Yapılandırmada ilk iki taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam
olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
 İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler
halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki
borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından
yararlanılacaktır.
 İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

 Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik
belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir.
 Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi
beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

8-İdari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?
Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının % 50’si ile bugüne kadar uygulanan
gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek, kalan % 50'lik kısma sadece Yİ-ÜFE (Yurtiçi
Üretici Fiyatları Endeksi) uygulanacaktır.
9-Genel Sağlık Sigortası(GSS) borçları nasıl yapılandırılacak?

 Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak
yapılandırılacaktır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru yapmasına gerek
bulunmamaktadır.
 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca
ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.
 Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir
testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart
2021’e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte
birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından
ödenecektir.
 Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden
veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.

10-Prim borcu olanların sağlığa erişim imkanı olacak mı?
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim
borçlarının olmaması halinde, GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme
gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.
11-İlk ödeme tarihi ne zaman olacak?

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit
ödemelerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

12-4/b(BAĞ-KUR) borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme var mı?
 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1
Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında
yapılandırmamaları halinde;
 31 Ekim 2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan
hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla
yeniden başlatılacaktır.
 Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan
sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden
hesaplanarak borç tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde
ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

13-Yapılandırmalar hangi hallerde bozulacak?

 Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,
 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde
ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma
bozulacaktır.
Ayrıca;
 Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik
ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.
 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar
yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

14-Belediyelere yönelik nasıl bir uygulama olacak?

 Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.
 Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir.
Ancak kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan
payların %50’sini geçemeyecektir.
 Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip
eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir.
 6 taksit için (1,032),
 9 taksit için (1,053),
 12 taksit için (1,064),
 18 taksit için (1,086),
 24 taksit için (1,109),
 36 taksit için (1,19),
 48 taksit için (1,247),
 60 taksit için (1,304),
 72 taksit için (1,361),
 120 taksit için (1,640),

oranında vade farkı uygulanacaktır.
15-İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine yönelik nasıl bir uygulama olacak?
 İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil
edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer
aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.
 Yapılandırmaya esas tutarlara; 24 taksit için (1,194), 30 taksit için (1,238), 36 taksit
için (1,318) oranında vade farkı uygulanacaktır.

Yorum Ekle