Amasya İtimat

TAŞOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Amasya İli, Taşova  İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait  taşınmazmalların  satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Yemişen Mahallesi, Hükümet Caddesindeki Hükümet Konağı Malmüdürlüğünde (Malmüdürü  makam odasında) toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2–) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)  Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,  (İkametgah)
c)  Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
d)  Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını  bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
3-) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en az iki yılda 3′ er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
4-) .4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
5-) İsteklilerin 2886 Sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) İhale Şartnameleri mesai saati  içerisinde Taşova Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
7-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                  SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZMALLAR
Sıra No Taşınmaz No Köy/Mah Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü  m2 Hazine His. Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale Saati
1 05070103362 Uluköy Köyü Çavdarlık 101 32 9.994,39 Tam Tarla imarsız 29.990,00 8.997,00 28.08.2018 10:00
2 05070103363 Uluköy Köyü Çavdarlık 101 31 9.698,16 Tam Tarla imarsız 29.100,00 8.730,00 28.08.2018 10:15
3 05070103358 Uluköy Köyü Çavdarlık 101 29 11.772,74 Tam Tarla imarsız 35.320,00 10.596,00 28.08.2018 10:30
4 05070105997 Borabay Köyü _ 214 64 43,04 Tam Arsa İmarlı 650,00 195,00 28.08.2018 10:45
5 05070105996 Borabay Köyü _ 214 63 459,14 Tam Arsa İmarlı 4.600,00 1.380,00 28.08.2018 11:00
6 05070100538 Borabay Köyü Güvere Mevkii 248 1 5.199,55 Tam Ham Toprak imarsız 15.600,00 4.680,00 28.08.2018 11:15
7 05070105829 Alpaslan Köyü Kayası 110 126 4.012,05 Tam Ham Toprak imarsız 12.040,00 3.612,00 28.08.2018 11:30
8 05070102373 Kırkharman Köyü Çiftlik 143 109 3.921,83 Tam Tarla İmarsız 11.770,00 3.531,00 28.08.2018 11:45

Yorum Ekle