SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 TAŞOVA

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve1 adet “ Büro Görevlisi” ünvanlı personel istihdam edilecektir.
A- SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ (1 kişi)

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
· Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
· 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
· Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
· Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

· Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

· Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
· Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)

· İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

· Bilgisayar programları kullanabilmek.
· Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
· En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (erkek personel için)
· Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
B – BÜRO GÖREVLİSİ (1 kişi)

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
· Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
· 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
· Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
· Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

· Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

· Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

· Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri)

· İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
· Bilgisayar programları kullanabilmek.
· Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
· En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (erkek personel için)

· Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular 17 / 05 / 2012 – 22 / 05 / 2012 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün ‘SYDV Personel Alım İlanları’ bölümü üzerinden online olarak yapılacaktır.(‘www.sosyalyardımlar.gov.tr’.’http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx’ )

 

Başvuru yapan adaylardan belge istenmeyecektir. Mülakata hak kazanan adaylardan belge istenecektir.

Mülakata çağrılan adaylar, ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim edeceklerdir.

Mülakata çağrılan adaylar istenilen belgeleri Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 24 / 05 / 2012 Perşembe Günü saat 17 : 00 Kadar ( Hükümet Konağı kat:2 Taşova adresine) şahsen veya en seri şekilde posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihten sonra şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler nedeniyle yukarıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim alınan başvuru dikkate alınmayacaktır.

Başvur esnasından Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D – BAŞVURU SIRASINDAN İSTENEN BELGELER (MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEKTİR)
· Nüfus cüzdanı fotokopisi
· İş başvuru dilekçesi
· Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
· KPSS P3 sonuç belgesi fotokopisi (geçerli sayılan)
· Sürücü belgesi fotokopisi (erkek adaylar içi)
· Diploma fotokopisi
· Adli sicil belgesi
· Erkek adaylarda Askerlik ilişkisinin olmadığına dair belge
· Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
· Daha önce çalışmış ise, çalıştığına dair referans mektubu
· Başvuruda sahibinin kendi el yazısı veya bilgisayar ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarihi, öğrenim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri ve hobileri konulardan bahsedilecektir.)

· Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasında engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu. ( sözleşme imzalama aşamasından istenecektir.)

E – MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için alınacak 1 personel için, başvuran adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 3 kişi mülakata çağırılacaktır.

Büro Görevlisi için alınacak 1 personel için, başvuran adaylar arasından KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday 3 kişi mülakata çağırılacaktır.

Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 23 / 05 / 2012 tarihinden itibaren Taşova Kaymakamlığı’nın http://www.tasova.gov.tr/ resmi web sitesinde, Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hükümet Konağı adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan mülakata girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirecekleri cep veya sabit telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat, 25 / 05 / 2012 Cuma günü saat 10 : 00’da Cumhuriyet Mah. Baş Öğretmen cad. no:5 kat:3’ de bulunan Proje Ofisi salonunda yapılacaktır.(Öğretmen Evi Binası Kat 3)

Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

İşe girmeye hak kazanan adayların 31 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine ( saat 17.00’ye) kadar Hükümet Konağından bulunan Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hükümet Konağı – Taşova / AMASYA
Tel : 0 358 312 00 82 – 0 358 312 02 70
Fax : 0 358 312 00 82
İLANEN DUYURULUR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Yorum Ekle