KUTLAMA MESAJI

Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir
sistemdir. Ayrıca Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil bütün insanlığın sorumlu olduğu
yaşam alanıdır. Bunun bilincinde olmak ve çevreyi korumak bir insanlık görevidir.
İnsanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve her geçen gün büyük tehlike oluşturan
çevre sorunu, geride bırakılan yüzyıldaki hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci ile doğal
zenginlikler ve yaşam kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi dünyadaki
yaşamın sürekliliğini olumsuz yönde etkileyerek tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir. Bu
sebeple çevre ve çevre meseleleri hızla değişen dünyanın ana gündem başlıklarından birini
oluşturmaktadır. Üzerinde yaşadığımız topraklar gelecek nesillere devredeceğimiz bir
emanettir. Bu emaneti kirlenmeden korumak ve gelecek kuşaklara aldığımızdan daha iyi bir
şekilde devretmek hepimizin en başta gelen görevlerinden bir tanesidir Çevre kirliliği
konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden
vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar
ve görevler düşmektedir
Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların
gayesi, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır.
Temiz bir dünyada yaşayabilmek, gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmek
ve tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının çözümünde temel ilke, doğayı korumak ve
kollamak olmalıdır. Bunun içinde önce doğayı sevmek gerekir. Çünkü korumak için sevmek
gerekir
Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denmektedir.
Çevre için yapacağımız her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda
yaşayacağı bir dünya inşa edecektir.
Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için; kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın
korunarak tahribatının engellenmesi, yeşil alanların korunması ve artırılması ile
kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu bilincin oluşturulması ve
yaygınlaştırılması eğitimle mümkündür. Bu nedenle çocuklarımıza çevre bilincini ve tabiat
sevgisini küçük yaşlarda aşılamalıyız.
Çocuklarımıza, en büyük miras olan, yeşil ve güzel bir çevre bırakmak ümidi ile tüm
halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gününü Kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ahmet Özkan KAYA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Yorum Ekle