Amasya İtimat

İLAN TAŞOVA KAYMAKAMLIĞI Malmüdürlüğü

İlimiz Taşova İlçesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Hazine taşınmazı üzerinden Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin hükümleri uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 inci maddesinin (g) bende uyarınca pazarlık usulü ile 30 (otuz) yıl süre ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar sunması gereken Bilgi ve Belgeler ile mevzuat gereği dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1-) İhale, Yemişen Mahallesindeki Hükümet Konağında (Malmüdürü makam odasında) toplanacak komisyon vasıtasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g  maddesine göre pazarlık usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

– Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), – Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, –    Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi, –   Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir),

– Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,  Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.

–  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yemişen Mahallesindeki Malmüdürlüğü-Milli Emlak Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.

–  İhale komisyonu ihaleyi neden göstermeksizin yapıp yapmamakta serbesttir.

– İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2-) İrtifak Hakkı Tesisine ilişkin

– Aşağıda detayları belirtilen taşınmazlar üzerinde sabit ve kalıcı tesisler yapılmak üzere imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak, konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesislerin biri veya birkaçının yapılması amacıyla  30 (otuz) yıl süreli irtifak hakkı verilecektir.

– İhale sonucunun söz konusu taşınmaz üzerinde organize hayvancılık ve/veya organize tarım yapılmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi lehine sonuçlanması halinde ön izin döneminde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.

– İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, ilgilisine 30 yıllık irtifak hakkı süresi dışında mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bedeli karşılığında uzatılabilir.

İlan Metninde belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 324 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği dikkate alınarak işlem yapılır.

İLAN OLUNUR.

 

Yorum Ekle