SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN SON GÜN 31 EKİM

SGK prim borcu yapılandırması kapsamında ilçemizdeki işverenler ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar ilçemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ilçe merkezinde borçlarını yapılandırılabilirken, esnaf ve tarım Bağ-Kur borcu bulunanlar SGK Amasya İl Merkezine müracaat etmeleri gerekiyor. Taksitler 2 ay ara ile 6-9-12-18 taksitler halinde ödenecek.

Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor

2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016  ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 • Sigorta primi,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Genel sağlık sigortası primi,
 • İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi,
 • İdari Para Cezaları
 • Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • 30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Yapılandırma Kapsamı Dışında Kalan Borç/Alacaklar

 • Rücu alacakları
 • 5510 sayılı Yasanın Geçici 17 (17/4/2008), Geçici 63 (4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarı,
 • Sağlık Hizmet Sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
 • Kira alacakları

Yapılandırma Ne Sağlıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

                             Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (2/1/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin  %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar   terkin edilecektir.

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

İdari Para Cezası Borç Asıllarının % 50’si ile Buna İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Tutarları Terkin Edilecektir.

 • 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller
 • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası

Asıllarının % 50’si ile  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

FER’i BORÇLARDA İNDİRİM

Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkanı getirilmektedir.

Silinecek Borçlar

Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik primi ve idari para cezalarının asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar; Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

İnşaat ve İhale Konusu İşlerde Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının Yapılandırılması

                  30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılabilmesi için;

 • 31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması,
 • Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması,
 • Peşin ödeme seçeneği ile borcun yapılandırılması başvurusunda

bulunulmuş ise söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

         Eksik işçilik 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş ise;

 • Alacak aslı ile bu alacağa ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.
 • İlk taksitin, yapılandırma planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde feri’lerin tamamından vazgeçilecektir.

 

Genel Sağlık Sigortalılarına Sağlanan Haklar

 • Genel Sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlara 1 Eylül 2016 tarihi ile 2 Ocak 2017 tarihi arasında gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkanı sağlanmıştır.
 • Ayrıca genel sağlık sigortalıları, Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren (19/8/2016) 5 ay içinde başvurmaları halinde (1 Eylül 2016 ile 31 Ocak 2017), 2016/Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarını  gecikme cezası ve gecikme zammı ödemeksizin, borç aslını vade farkı uygulanmaksızın peşin veya oniki eşit taksitte ödeyebilecektir. Peşin  veya taksitle ödemede peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi altı ay içinde yapılacaktır (28/2/2017).

 

Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

 

 • Borç aslı ve borç aslına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.
 • Yapılandırılan borçlar; peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.
 • Yapılandırmaya esas tutarlara;
  • Altı eşit taksit için (1,045),
  • Dokuz eşit taksit için (1,083),
  • Oniki eşit taksit için (1,105),
  • Onsekiz eşit taksit için (1,15)

oranında vade farkı uygulanacaktır.

 

 

İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerinin Yapılandırmada  ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yapılandırılan Borçlar;

 • İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı (36) eşit taksitte ödenebilir.

Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara;

 • Yirmidört eşit taksit için (1,194),
 • Otuz eşit taksit için (1,238),
 • Otuzaltı eşit taksit için (1,318)

oranında vade farkı uygulanacaktır.

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami (144) eşit taksitte ödenebilecektir.

 • Altı eşit taksit için (1,032),
 • Dokuz eşit taksit için (1,053),
 • Oniki eşit taksit için (1,064),
 • Onsekiz eşit taksit için (1,086)
 • Yirmidört eşit taksit için (1,109)
 • Otuzaltı eşit taksit için (1,19)
 • Kırksekiz eşit taksit için (1,247),
 • Altmış eşit taksit için (1,304),
 • Yetmişiki eşit taksit için (1,361),
 • Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703)

oranında vade farkı uygulanacaktır

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

 • Bu taksitler %40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak  kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların %50’sini geçemeyecektir.
 • Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar  belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın  ödenecektir.
 • Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur, taksit ödenmeyen süreler ihlal nedeni sayılmaz, herhangi bir faiz uygulanmaksızın durdurmanın kaldırılmasından sonraki paylardan kesilmeye devam edilir.
 • Belediye ve bağlı kuruluşlarının taksitlendirme oranları diğerlerine göre daha uygun şartlarda sağlanmıştır.

 

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Avantajlar

 • Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek,
 • Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek,
 • Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek
 • Borcu yoktur yazısı alabilecek,
 • Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak
 • Sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabileceklerdir;
 • İhale ve inşaat işyerleri için;

-Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecek.

-Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecek

 • İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat etmesi halinde durdurulacak,

 

 • Cari prim borçlarını ödeyerek Sigorta Primi Teşviklerinden yararlandıktan sonra (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı bildirgeleri için) yapılandırmanın peşin ödemesinin veya ilk taksit ödemesinin süresinde yapılmaması halinde yararlanılan sigorta primi  teşvikleri iptal edilecektir.
 • İlk iki taksit ödemesinin ödenmemesinin dışındaki diğer yapılandırma bozma koşulları nedeniyle yapılandırmanın bozulması halinde işverenler, sigorta prim teşviklerinden bozma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere yararlanamayacaklardır.

 

 

Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalıları, Bağ-Kur Sigortalıları ve Diğer Sigortalılara  Sağlanan Haklar Nelerdir?

 • Primlerini kendileri ödeyenler borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini öderlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar.
 • Ayrıca şartları dolduğu halde borç nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur sigortalıları yapılandırdıkları borçları için Kurumun protokol yaptığı bankalardan kredi alabilecekler, kredi borçları ise emekli aylıklarından kesilecektir
 • Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için de taksitlerini ve cari dönem primlerini de düzenli ödemeleri gerekir.

 

Yapılandırmadan Yararlanmak İçin Davalardan Vazgeçilmesi Gerekmektedir.

 • Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmiş olması, kanun yollarına başvurulmamış olması gerekmektedir.
 • Başvuru süresi içinde davadan vazgeçme dilekçesinin Kuruma verilmesi, Kurumca da bu dilekçelerin yargı mercilerine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Davadan vazgeçilmesi halinde karar tarihine bakılmaksızın 19/8/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
 • Davadan vazgeçilmesi halinde hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilemez bu alacaklar için icra takibi yapılamaz.

Ödenen Primlerin Red ve İadeleri

 • Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
 • Yapılandırmaya müracaat edilmesi veya yapılandırmanın bozulması gerekçesiyle daha önceden ve yapılandırma süresinde tahsil edilen tutarların ilgililerce talep edilmesi veya ilgililere iade edilmesi mümkün değildir.

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

 • Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,
 • Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi ,
 • Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha  az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)

halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

 

Başka Kanunlara Göre Taksitlendirilmiş Borçlar Yapılandırılabilir mi?

 • 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçlar,
 • 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı,

talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecektir.

 • Ödenmiş taksitler taksitlendirme veya yapılandırma usullerine göre mahsup edilecektir.
 • 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış borçlardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam edenler yeniden yapılandırmadan yararlanamayacaklardır.

 

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru Süresi;

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren;

 • Tüm borçlular için 2 ay, 31 Ekim 2016
 • GSS borçluları için 5 ay, 31 Ocak 2017

Peşin/ilk taksit ödeme Süresi;

         Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren;

 • Tüm borçlar için 4 ay, 02 Ocak 2017
 • GSS borçları için 6 ay, 28 Şubat 2017

 

Nereye ve Ne Şekilde Başvurulabilir?

İşverenler İçin;

 • Yapılandırma kapsamındaki prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

4/b (Bağ-Kur) Sigortalıları İçin;

 • Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kamu İşyerleri İçin;

 • Emekli keseneği, kurum karşılığı, sigorta primi ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine,
 • Ek karşılık prim borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine,
 • İdari para cezası borçları için e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları İçin;

 • 01/10/2008 öncesi döneme ilişkin SGDP borcu olanlar elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • 01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/c emeklisi olanlar elden ya da posta kanalıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,
 • 01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olanlardan 4/a ve 4/b emeklisi olanlar ise elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlar prim borçları için elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırma Tutarlarını Önceden Görebilirmiyiz?

İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (Bağ-Kur) sigortalılar ile gss sigortalıları e-devlet üzerinden yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecektir.

Banka Kredisi

Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarımızdan emeklilik şartlarını tamamlamış olup borç nedeniyle emekli olamayanların uygun şartlarda kredi alarak borçlarını ödeme imkânlarını sağlamak için Kurumumuz ile TC Ziraat Bankası arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Yapılan protokol ile prim borcundan dolayı emekli olamayan BAĞ-KUR kapsamındaki kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkar ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanarak emekli olma imkanı getirildi.

Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvurarak alacakları ‘Prim Borcunu Ödemesi Halinde Emekli Olabilecek’ yazısıyla Ziraat Bankası şubelerine masrafsız olarak 1,05 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli kredi kullanmak üzere müracaat edebilecekler.

İmkandan ayrıca, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecekler de yararlanabilecek.

Yapılandırma Detaylı Bilgi için: www.yenikapibeyazsayfa.com

Yorum Ekle

CEVAPLA

Yorumunuzu giriniz.
Lütfen isminizi giriniz.