Amasya İtimat

TAŞOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZMAL SATIŞ VE KİRALAMA  İLANI

1- Amasya İli, Taşova  İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 3 adet taşınmazmalın kiralama, 1  adet  taşınmazmalın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Yemişen Mahallesi, Hükümet Caddesindeki Hükümet Konağı Malmüdürlüğünde (Malmüdürü  makam odasında) toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2–) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)  Geçici teminatı gösterir belgeyi, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,  (İkametgah)
c)  Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
d)  Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını  bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihale yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona sunmaları şarttır.
3-) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en az iki yılda 3′ er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
4-) .4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
5-) İsteklilerin 2886 Sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) İhale Şartnameleri mesai saati  içerisinde Taşova Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
7-) İhale Komisyonu İhaleye yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                                                  KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ  MAL
Sıra No Taşınmaz No Köy/Mah Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü  m2 Hazine His. Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale tarihi İhale Saati
1 5070103386 Doğu Mahallesi Uluköy Caddesi 113 16 4.074,00 Tam Tarla İmarlı 6.280,00 1.884,00 21.03.2018 09:45
2 05070100480 Boraboy Köyü Çay 232 1 1.021,68 Tam Çalılık İmarsız 970,00 291,00 21.03.2018 10:00
3 05070100671 Boraboy Köyü Köy Kenarı 277 1 4.750,27 Tam Orman Toprağı imarsız 205,00 61,50 21.03.2018 10:15
                                                                                                 SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZ  MAL
4 05070105603 Uluköy Kütüklük 126 224 28.768,29 Tam Tarla imarsız 175.000,00 52.500,00 21.03.2018 10:30
İLAN OLUNUR.

 

Yorum Ekle