Amasya İtimat

ADALET NEDİR?

Adalet : Allah’ı razı etmektir. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
Adalet : Dikkatli, dakik ve dengeli olmaktır. İnsanı insanca yaşatmaktır.”
Adalet : Akıl varlığını hakkın ve hukukun istikametinde bilinçli kullanmaktır.
Adalet : Liyakatin ehemmiyetini kabullenmektir, ona göre muamele yapmaktır.
Adalet : Emniyeti ikame etmektir. En “elzem” olana mutlaka sahip çıkmaktır.
Adalet : Takdiri yerinde ve vaktinde kullanmaktır. Tedbiri yerinde ve vaktinde almaktır.
***
Adalet : Ahlaki erdemdir, vicdani harekettir, hukuki hakikattir.
Adalet : Düzeni, nizamı ve intizamı hak ve hukuk esasları ile oluşturmaktır.
Adalet : Arzu edilen en doğru yoldur, en güzel yöntemdir, en düzgün istikamettir.
Adalet : Lüzumlu olanı hayata geçirmektir. Hakka ve hukuka göre hüküm vermektir.
Adalet : En mühim ve en büyük ihtiyaçtır. Herkes için “olmazsa olmaz” bir nimettir.
Adalet : Takvaya yönelmektir. “Dosdoğru yol” da taviz vermeden yürümektir.
***
Adalet : “Abdullah” olmaktır . Kula kul olmadan gerçeğe en uygun karar vermektir.
Adalet : Daima “eşref-i mahluk” olduğunu unutmamaktır. Daima “şerefli” yaşamaktır.
Adalet : “Adalet-i mahza” yı hakim kılmaktır. En dürüst ve en düzgün olarak anılmaktır.
Adalet : Lanetin kapısını açmamaktır. Hukuka göre karar vermekten kaçmamaktır.
Adalet : Eğilip bükülmemektir, hiç kimseye boyun eğmemektir. Yaşıyorken yaşatmaktır.
Adalet : Tahribata sebep olmamaktır. “Kemal sıfatlı” olabilmektir “sıddık” kalabilmektir.
***
Adalet : “Ahsen-i takvime” layık olabilmektir. Haklıya hakkını bihakkın verebilmektir.
Adalet : Diri tutmaktır. Hikmete yakışır şecaatli ve iffetli olarak davranabilmektir.
Adalet : Allah’ın aleme verdiği nizamın ta kendisidir. Allah’ın cömertlik lütfunun tecellisidir.
Adalet : “Lale” bakışlı, “gül” duruşlu olabilmektir. Bilgide kusursuzluğa özenmektir.
Adalet : “Emniyet-i tamme” dir. Yetkiyi ve yetkiye dayalı gücü hakça, hukukça kullanmaktır.

Adalet : Toplumları huzurlu bir şekilde mıknatıs gibi bir arada güzelce tutmaktır.
***
Adalet : “Akvam-ı beşeri” mutlu ve umutlu etmektir. Hiçbir kimsenin hakkını zayi etmemektir.
Adalet : Dara zora düşürmemektir. Herkesin hakkını, hukukunu en uygun bir şekilde gözetmektir.
Adalet : “Alemin ruhu” dur. “Mülkün temeli” dir. Medeniyet hamurunun “mayası” dır.
Adalet : “Libas-ı takvayı” üstünde taşımaktır. Zorlukları kolaylaştırmaya gayret göstermektir.
Adalet : “Ehl-i salah” olmaktır. İnsana, insan hayatına ve insanlığa değer vermektir.
Adalet : “Teemmül” etmektir. Nimeti mutlaka asıl sahibine teslim etmektir.
***
Adalet : Akla, ruha ve bedene karşı hiçbir zaman zalimane davranmamaktır.
Adalet : Dikene değil, ağaca su vermektir. “İnsan merkezli” yaşamak ve yaşatmaktır.
Adalet : Almamaktır mazlumun ahını. Kul hakkına girmekten çekinmek ve korkmaktır.
Adalet: Latif olmaktır. İncinmemek için, canı ve cananı hiçbir şekilde incitmemektir.
Adalet : “Emin” olmanın, güvenin ve güvenliğin, barışın ve esenliğin anahtarıdır.
Adalet : “Takib-i hakk” tır. Zalim olana ve zulmü sevene asla fırsat vermemektir.
***
Adalet : Adaletli ve insaflı olmaktır. Vicdanlı ve iz’anlı davranmaktır.
Adalet : Dalalete düşürmeyen ,değişmez, kadim bir “değerler manzumesi” dir.
Adalet : Ahkamı hiçbir ayrım yapmadan herkesin hakkına uygun bir şekilde uygulamaktır.
Adalet : “Lübb-ül lüb” dür. Refahın, kalkınmanın ve ilerlemenin temel sağlayıcısıdır.
Adalet : “Evrensel” dir. Cemiyetin binasını en sağlam tutan en önemli harçtır.
Adalet : “Tahkik” tir. Karanlık kuyuya düşürmemektir. Pişman olacak iş yapmamaktır.
***
Adalet : Ahiret aleminde insanın kurtuluşuna vesile olan kararlardır.
Adalet : Dirayetli, cesaretli, metanetli, dosdoğru verilen hükümlerdir.
Adalet : Allah’ın gazabından korkmaktır. Hakkı sahibine vermekten korkmamaktır.
Adalet : “Li-vechillah” hal, hareket ve tavır güzelliği içinde yaşamak ve yaşatmaktır.

Adalet : “Ehl-i tahkik” in delillerini dikkate almayı ihmal etmemektir.
Adalet : Toplumların en doğru ve en sağlıklı nefes alma kurallarına göre davranmaktır.
**********************************************************************
*İkame : Vücuda getirmek, yerleştirmek. *Elzem : Daha lazım, çok lazım. *Abdullah : Allah’ın kulu.
*Eşref-i mahluk : Yaratılanların en şereflisi. *Adalet-i mahza : Adaletin tam hakikisi, tam adalet.
*Kemal sıfat : Kamil ve olgun vasıflı. *Sıddık : Daima doğruluk üzere olan. *Bihakkın : Hakkıyla.
*Ahsen-i takvim : Allah’ın en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. *Şecaat : Yiğitlik ve cesurluk.
*Emnitet-i tamme : Tam bir emniyet ve korkusuzluk. *Akvam-ı beşer : İnsan toplumları.
*Alemin ruhu : Bütün cihanın canı, nefesi. *Libas-ı takva : Takva elbisesi, salih ameller.
*Ehl-i salah : Namuslu, doğru, adaletli salih kimse. *Teemmül : İyice ve etraflıca düşünmek.
*Takib-i hakk : Hak takibi. *lübb-ül lüb : Özün özü. * Tahkik : Doğru olup olmadığını araştırmak.
*Li-vechillah : Allah için, Allah namına. *Ehl-i tahkik : Doğru olanı ve olmayanı ortaya çıkaran.
***
Yazan : Ahmet YÜTER

Yorum Ekle