ESENÇAY DERNEGİ AMASYA’DA TOPLANTI YAPTI

0

1998 yılında İstanbul’da kurulan Esençay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2018 yılı kültürel etkinlik faaliyetleri çerçevesinde takip edilecek programların alt yapısını oluşturmak amacıyla bir toplantı yaptı.

19 Kasım 2017 Pazar günü Amasya Taşovalılar Derneğinde saat 10:00’da başlayan toplantıda dernek başkanı Ahmet Usta’nın açış konuşmasından sonra eğitimi-yazar Mehmet Şahin Esençay’ın tarihsel süreci hakkında bilgi vererek bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu beyan etti.

22 Ekim 2017 günü yine Amasya’da yapılan ilk toplantıyı özetleyen başkan Usta; “1998 yılında kurulan derneğimiz 2018 yılında 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Şahin Yaylası’nı fotoğraflarla iyi tanıtmamız gerekiyor. Bu konuda şuan aramızda bulunan Esençaylı olmasa da Sema Evren ve Aydın Babacan fotoğraflarıyla katkı sağlayacak. Köyümüzden yetişen ressam Safinaz Makasoğlu’ndan her zamanki gibi katkı bekliyorum.  Eski Belediye Başkanı İlhan Arduç’un öldürülmesi ne yazık ki köyümüzün gelişmesini inkitaya uğattı. Ama her şeye rağmen yine de birlikteliğimizi tesis ederek Esençay’ı özlenen konumuna getireceğiz. Esençay doğumlu 650 kişiye ulaştık. SMS ile hüzünlü ve sevinçli günlerimizi bu arkadaşlarla paylaşıyoruz. Yurt dışında İstanbul’da, Ankara’da, Samsun’da, Erbaa’da, Merzifon’da, Amasya merkezinde, Taşova’da ve köyümüzle birlikte yaşayan 13.000’e yakın nüfusa sahibiz. Esençay’da eski belediye binası halen İl Özel İdaresi’nin uhdesinde olan binadan dernek için bir yer tutmayı planlıyoruz. İleri ki yıllarda bir müzeye dönüştürebiliriz.” dedi.

Toplantıya Ankara’dan katılan 2016 yılı Ekim ayında kurulan Ankara Esençay Gönüllüleri Derneği Başkanı Serkan Akyüz ve Ali Kaya dernek çalışmalarını anlatarak Ankara’da iki Esençay Derneği olmasını bizde istemezdik ama şartlar bize buna zorladı.

Yine söz alan Düriye Bircan ise Şahin Yaylası’nın yeniden yapılmasını, köyün temizliği konusuna dikkat edilmesini, Esençay için farklı şeyler yapılmasını istedi. Ressam Safinaz Makasoğlu; Köydeki içkili mekandan rahatsızlıklarını belirterek 18 Mayıs 2018 günü Müzeler Haftası nedeniyle Amasya Müzesinde açacağı resim sergisine tüm Taşovalılar’ı davet etti.

Önceki dernek başkanlarından Ali Yücel toplantının kapanış konuşmasında; “Köyün sorunlarına her zaman çözüm bulabilmek için çalışmalar yaptık. Belediyelikten düşmemek için tüm Esençaylılar yoğun bir uğraşı verdi. Yaptığımız çalışma sonucu Taşova’nın dokuz beldesinden sadece Esençay’ın nüfusun 2018’e yükseltilmesine rağmen 2011 yılı baz alınması üzerine belediye hakkımızı kaybettik. Yine de köy muhtarlığı İstanbul ve Ankara’daki derneklerimizle Esençay’ı hak ettiği yere getireceğiz.” dedi.

Dört saat süren toplantın Esençay köyünden Abdullah Cambaz’ın kaval dinletisiyle sona erdi.

19.11.2017 TARİHLİ KÜLTÜREL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SONUÇ BİLDİRGESİ;

01-Esençaylı hemşerilerimizin envanterinin çıkartılarak, iletişim / haberleşme sorununun giderilmesiyle sosyolojik bilgi paylaşımı için Esençay / Taşova /Amasya irtibat merkezlerinin oluşturulması,

02-Hedef birliği ve ortak akıl sayesinde örgütlü bir toplum, hemşeriler arasında aidiyet ve bağlılık hissiyatını kuvvetlendirebileceği, buradan edinilecek cesaret ve şevk ile özel ve kamusal alanda muhatap kabul olunma, tespit edilen sorunlara çözüm bulabilme, yaptırım gücünün olabilirliği,

03-Yazılı, sözlü ve fiziki kültürel miraslarımızın ortak kültürümüzün sunumu için toparlanmasıyla etnografya ve geleneksel endüstriyel müze çalışmalarının takibi,

04-Kültürel etkinlikleri ile anılan bir Model Köy/Kent olmasının mümkünlüğü,

05-Dışarıdan görünen ve takip olunan Esençay’ın ve Esençaylının itibarının korunabilmesi için köye üstün gelme gayretlerinin yaşanan birçok olumsuzlukların kaynağı olduğu; eğitime destek ve ahlaki eğitim ile bu tür sorunların çözüme kavuşturulabileceği,

06-Esençay içi ve çevresinin temizliğinin önceliği,

07-Doğal kaynakları (Su-hava-doğa-yayla)’nın korunması ile sağlıklı yaşamın hissedilebilirliği, yaşanabilir olması imkânları dâhilinde tekrar canlılığına kavuşturulabilirliği,

08-Y.içi / Y.dışı turizm kaynaklarından kazanımlarımızın olabilmesi; kültürel etkinliklerin yanı sıra yayla turizmi, sportif faaliyetler, bölgenin doğal bir inanç turizm alanı olması, organik tarım koşullarının oluşturulması ile mümkün olabilirliği,

09-Şifalı bitkilerin çeşitliliği, Az sermayeli küçük işler ve işyerlerinin teşvik edilmesi, İş adamlarımızında katkıda bulunması için girişimlerimiz ile içeride sınırlı/küçük üretim gayretlerine karşılık dışarıda satış imkânı / pazarlama altyapı eksikliğinin giderilmesi için çözüm arayışı,

10-Süleyman Paşazade oğlu İbni Kemal ‘in Esençay’da doğmuş olması gibi tarihi kişiliklerin örneklerinin Esençayın tanıtımı ile anılması çalışmaları.

1 ESENÇAYLI HEMŞERİLERİN ENVANTERİNİN ÇIKARILARAK,İLETİŞİM / HABERLEŞME SORUNUNUN GİDERİLMESİYLE SOSYOLOJİK BİLGİ PAYLAŞIMI İLE ESENÇAY/TAŞOVA/AMASYA İRTİBAT MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI,
2 HEDEF BİRLİĞİ VE ORTAK AKIL SAYESİNDE  ÖRGÜTLÜ BİR TOPLUM,HEMŞERİLER ARASINDA AİDİYET VE BAĞLILIK HİSSİYATINI KUVVETLENDİREBİLECEĞİ,BURADAN EDİNİLECEK CESARET VE ŞEVK İLE ÖZEL VE KAMUSAL ALANDA MUHATAB KABUL OLUNMA,TESPİT EDİLEN SORUNLARA ÇÖZÜM BULABİLME YAPTIRIM GÜCÜNÜN OLABİLİRLİĞİ,
3 YAZILI,SÖZLÜ VE FİZİKİ KÜLTÜREL MİRASLARIMIZIN ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜN SUNUMU İÇİN TOPARLANMASIYLE ETNOĞRAFYA VE GELENEKSEL ENDÜSTRİYEL MÜZE ÇALIŞMLARININ TAKİBİ,
4 KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ İLE ANILAN BİR MODEL KÖY/KENT OLMASININ MÜMKÜNLÜĞÜ,
5 DIŞARIDAN GÖRÜNEN VE TAKİP OLUNAN ESENÇAYIN VE ESENÇAYLININ İTİBARININ KORUNABİLMESİ İÇİN KÖYE ÜSTÜN GELME GAYRETLERİNİN YAŞANAN BİR ÇOK OLUMSUZLUKLARIN KAYNAĞI OLDUĞU ;EĞİTİME DESTEK VE AHLAKİ EĞİTİM İLE BU TÜR SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULABİLECEĞİ,
6 ESENÇAY İÇİ VE ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİNİN ÖNCELİĞİ.
7 DOĞAL KAYNAKLARI (SU-HAVA-DOĞA-YAYLA)’NIN KORUNMASI İLE SAĞLIKLI YAŞAMIN HİSSEDİLEBLİRLİĞİ YAŞANABİLİR OLMASI İMKANLARI DAHİLİNDE TEKRAR CANLILIĞINA KAVUŞTURULABİLİRLİĞİ,
8 Y.İÇİ/Y.DIŞI TURİZM KAYNAKLARINDAN KAZANIMLARIMIZIN OLABİLMESİ ; KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN YANISIRA YAYLA TURİZMİ , SPORTİF FAALİYETLER , BÖLGENİN DOĞAL BİR İNANÇ TURİZM ALANI OLMASI,ORGANİK TARIM KOŞULLARININ OLUŞTURULMASI İLE MÜMKÜN OLABİLİRLİĞİ ,
9 ŞİFALI BİTKİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ AZ SERMAYELİ KÜÇÜK İŞLER VE İŞYERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ,İŞ ADAMLARIMIZINDA KATKIDA BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ İLE İÇERİDE SINIRLI/KÜÇÜK ÜRETİM GAYRETLERİNE KARŞILIK DIŞARIDA SATIŞ İMKANI /PAZARLAMA ALTYAPI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI,
10 EN KÜÇÜK SORUNLARDA BİLE ,DÜZEYLİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARIMIZIN DEVAM ETMESİ GEREKİR,
11 SÜLEYMAN PAŞA ZADE OĞLU İBNİ KEMAL ‘İN ESENÇAY’DA DOĞMUŞ OLMASI GİBİ TARİHİ KİŞİLİKLERİN ÖRNEKLERİNİN ESENÇAY TANITIMI İLE ANILMASI ÇALIŞMALARI.

Yorum Ekle